Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen szabályzat tartalmazza a Fizio Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1105 Budapest, Halom köz 3. c. ép. Fsz. 3. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-341055; adószám: 26720083-2-42; képviseli: Szentiványi Rita ügyvezető, „Szolgáltató” vagy „Fizio Medical”) mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési irányelveket és szabályokat, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak céljából és azokkal összhangban.

A szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet („GDPR”), az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Eüaktv.”), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv.tv.”), valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény („Eütv.”), a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”) és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezésein alapul.

A jelen szabályzat a Szolgáltatóra és a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi és egyéb jellegű szolgáltatásokat igénybe vevő vagy a jövőben igénybe venni kívánó természetes személyekre irányadó.

A Szolgáltató a jelen szabályzat módosítása esetén arról az adatkezeléssel érintett személyeket késedelem nélkül értesíti.

A Szolgáltató az érintett által megadott adatokat az irányadó jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltak szerint szerzi meg, kezeli, tartja nyilván és használja fel.

 1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  1.1. A Szolgáltató a természetes személyek személyes, valamint egészségügyi adatait egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, jogi kötelezettségek teljesítése, továbbá kapcsolattartás céljából kezeli. A Szolgáltató a természetes személyek személyes, valamint egészségügyi adatait kezeli, továbbá az
  egészségi állapot megőrzése, javítása, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintett állapotának nyomon követése, a szükségessé váló intézkedések megtétele, valamint a betegjogok érvényesítése céljából.
  1.2. Az adatkezelés jogalapja a természetes személy hozzájárulása, amelyet megadhat
  ● a Szolgáltató honlapján keresztül,
  ● személyesen,
  ● rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével, illetve jelen adatkezelési tájékoztató aláírásával.
  1.3. Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá
  ● a Szolgáltató törvényben meghatározott feladatainak ellátása;
  ● olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett természetes személy az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételének szükségessége;
  ● az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése;
  ● a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
  1.4. A jelen szabályzat elfogadásával az érintett beleegyezését adja a vele kapcsolatos és az általa bármely formában átadott, valamint a Szolgáltató által az érintett beleegyezésével más egészségügyi szolgáltatótól beszerzett adatok – beleértve bármilyen különleges személyes adatot, – kezeléséhez, és beleegyezését adja személyes adatainak a Szolgáltató és meghatározott harmadik személyek részére történő átadásához és az azok általi kezeléséhez és feldolgozásához (ideértve az Európai Unió területén kívüli kezelést és feldolgozást is), a fenti célok érdekében. Amennyiben megváltoznak az érintett természetes személy körülményei, és frissíteni vagy módosítani kell az
  adatait, az érintett természetes személy a változást az attól számított 15 napon belül köteles közölni a Szolgáltatóval.
  1.5. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás nyújtása körében jogosult a szolgáltatást igénybe vevő, érintett természetes személy személyazonosító, egészségügyi, valamint adatait kezelni. Személyazonosító adatnak minősül az olyan, az érintett természetes személy azonosítására szolgáló személyes adat, amelyet az adatkezelő az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi adat kezelésével azonos vagy attól elválaszthatatlan céllal az egészségügyi dokumentáció részeként kezel, így különösen, de ne kizárólagosan:
  ● családi név és utónév;
  ● a nem;
  ● a születési hely és idő;
  ● az anyja leánykori családi és utóneve;
  ● a lakóhely;
  ● a tartózkodási hely;
  ● a TAJ szám;
  ● bankkártyaadatok és a fizetésért felelős személyek vagy számlázási kapcsolattartók neve, számlázási cím; egészségpénztári adatok.
  Egészségügyi adatnak minősül az érintett testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról, így különösen, de nem kizárólagosan az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
  1.6. Az egészségügyi dokumentáció magában foglalja a szolgáltatás nyújtása során az adatkezelő (jelen esetben Szolgáltató) tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett tevékenységekre, gyógykezelésre, eljárásra vonatkozó, valamint a gyógykezelésekkel, eljárásokkal kapcsolatban megismert egyéb adatot.
  1.7. A Szolgáltató az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, leletek kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig köteles a Szolgáltató megőrizni. Az adatok a kötelező adatmegőrzési időtartam leteltét követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében, indokolt esetben továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt, a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
  1.8. A Szolgáltató az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során köteles biztosítani az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A jelen szabályzat alapján kezelt, tárolt adatokhoz kizárólag a Szolgáltató azon alkalmazottai, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai, illetve szerződéses partnerei férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettségük, szerződésük, illetve munkáltatói utasítás teljesítése érdekében szükséges. A Szolgáltató szerződéses partnereinek
  körébe tartozhat különösen, de nem kizárólagosan:
  ● a Szolgáltató szerver-, tárhely-, illetve webhosting-szolgáltatást nyújtó szerződéses partnerei;
  ● a Szolgáltatóra jogszabály alapján kötelező könyvelési szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner;
  ● a Szolgáltató küldeményeinek kézbesítését végző szerződéses partnerek;
  ● a Szolgáltató fizetési felületeit működtető szerződéses partnerek;
  ● a Szolgáltatóval együttműködő egészségpénztárak.
  1.9. A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adott szolgáltatást nyújtó telephelyen, vagy a szolgáltató másik telephelyén, székhelyén, valamint az adatok tárolására kijelölt szerverein találhatók meg. Bizonyos szolgáltatás részeket külső szolgáltatók nyújthatnak, amely esetben ezen külső szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, és az adatot saját számítástechnikai eszközein is tárolhatja. Ez esetben Szolgáltató ezekért úgy felel, mintha azok a sajátjai lennének.
  1.10. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket, informatikai szolgáltatókat úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  ● csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  ● hitelessége és hitelesítése biztosított;
  ● változatlansága igazolható;
  ● a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
  1.11. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  1.12. Ugyanakkor az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
  1.13. A Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe a számítógépes rendszerének működési rendszere miatt. Az adatfeldolgozótól megfelelő, és szerződésben biztosított garanciákat szerez be a Szolgáltató.
 2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
  2.1. A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, tekintettel a kezelt adatok körére és természetére, az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.
 3. SÜTIK HASZNÁLAT
  3.1. A süti (cookie) egy olyan kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül a látogató eszközére, az ő hozzájárulásával. A sütik leggyakoribb célja a felhasználói élmény növelése, illetve adatgyűjtés a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról. A cookie-k nem azonosítják a látogató személyét, csupán annak eszközét, továbbá nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.
  3.2. A Szolgáltató sütiket a következő általa működtetett honlapon alkalmaz: https://mozgasklinika.hu/
  3.3. A Google Analytics, a Google Adwords és a Facebook sütik a Szolgáltató honlapjain való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). A Szolgáltató ezen szolgáltatáson keresztül, a weboldalai forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat honlapja fejlesztésére használja fel.
  3.4. A fenti sütik legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek, azonban Ön azokat bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Szolgáltató weboldala a tervezettől eltérően fog működni.
 4. A SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI PANASZOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  4.1. A Szolgáltató az érintett természetes személy adatait az érintett természetes személy által tett panasz rendezése, az érintett eset körülményeinek kivizsgálása céljából kezelheti.
  4.2. Az adatkezelés jogalapja
  ● az érintettel létrejött szerződés teljesítése,
  ● az érintett természetes személy hozzájárulása, amelyet a természetes személy a panasznak a Szolgáltató részére történő benyújtásával ad meg a Szolgáltató részére, valamint
  ● a Szolgáltató Eütv. alapján fennálló panaszkezelési, panaszkivizsgálási kötelezettségeinek teljesítése.
  4.3. A Szolgáltató az érintett természetes személyek panasz benyújtása során megadott személyazonosító valamint egészségügyi adatait jogosult kezelni.
  4.4. A Szolgáltató a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat és adatokat 5 évig köteles megőrizni.
  4.5. Az érintett természetes személy a Szolgáltatóval közölt egészségügyi adatait az egészségügyi szolgáltató partnerei részére, a jogszabályban meghatározott hatóságok részére a bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében illetve a bíróságok, hatóságok hivatalos megkeresésére, a dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó részére továbbíthatja.
 5. ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVVEL ILLETVE KAPCSOLATTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
  5.1. Az adatkezelés célja az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, valamint a Szolgáltató és érintett közötti szerződés teljesítése, a Szolgáltató tevékenységének ügyfelek által tapasztalt minőségének megismerése, annak értékelése, a Szolgáltató minőségének fejlesztése.
  5.2. A kapcsolattartás keretében történő adatkezelés esetében az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, az ügyfél megfelelő tájékoztatása, elérése.
  Az ügyfél-elégedettségi kérdőív kitöltésével kapcsolatos adatkezelés körében az adatkezelés jogalapja az érintett természetes személy (ügyfél) hozzájárulása, amelyet az érintett természetes személy az ügyfél-elégedettségi kérdőív kitöltésével ad meg a Szolgáltató részére.
  5.3. A kapcsolattartással valamint az ügyfél-elégedettségi kérdőív kitöltésével kapcsolatos adatkezelés körében a Szolgálató a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatokat, valamint a kérdőív kitöltése során az érintett természetes személy által megadott személyes adatokat jogosult kezelni.
  5.4. A Szolgáltató 5 évig jogosult megőrizni a 5.3 pontban meghatározott személyes adatokat.
 6. HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁS, DIREKT MARKETING
  6.1. A hírlevélszolgáltatás valamint a direkt marketing tárgyú megkeresések által történő adatkezelés célja a Szolgáltató tevékenységének népszerűsítése, valamint a tevékenység szélesebb körben történő megismertetése, igénybevételének elősegítése.
  6.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett természetes személy hozzájárulása, amelyet az érintett természetes személy a hírlevélszolgáltatás iránti igényének kinyilvánításával ad meg a Szolgáltató részére. Az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás mellett a Szolgáltató üzletszerzésre irányuló jogos érdeke.
  6.3. A Szolgáltató a hírlevélszolgáltatás valamint a direkt marketing tárgyú megkeresések által azokat az adatokat jogosult kezelni, amelyet az érintett természetes személy a hírlevelek igénylésekor, valamint a Szolgáltató általi direkt marketing tárgyú megkereséskor a Szolgáltató részére megad.
  6.4. A Szolgáltató addig az időpontig jogosult az érintett természetes személy által a Szolgáltató részére megadott, 7.3. pontban meghatározott adatokat kezelni, ameddig a természetes személy az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja, vagy meg nem tiltja azok későbbi időpontban történő kezelését.
  6.5. A Szolgáltató a hírlevélszolgáltatás valamint a direkt marketing tárgyú megkeresések során az érintett természetes személy által megadott adatokat kizárólag a törvényben meghatározott bíróságok, hatóságok részére, azok megkeresésére, felhívására jogosult továbbítani.
 7. ELEKTRONIKAI VAGYONVÉDELMI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  7.1. Az elektronikus vagyonvédelmi rendszer (kamerarendszer) működtetésével kapcsolatos adatkezelés célja a kamerás megfigyelésre figyelmet felhívó táblával jelzett helyiségekben tanúsított magatartás, megvalósított cselekmények ellenőrzése, figyelemmel követése. A Szolgáltató tevékenysége jellegéből adódó egyes vizsgálatokhoz szükséges felvételkészítés kivételével – melyhez az értintett páciensek külön nyilatkozatban járulnak hozzá – kizárólag a táblával jelzett helyiségekben jogosult kamerarendszert működtetni.
  7.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett természetes személy hozzájárulása, amelyet az érintett természetes személy a táblával jelzett helyiségekbe történő belépésével ad meg a Szolgáltató részére. A Szolgáltató az érintett személy önkéntes hozzájárulásán túl a Szolgáltató vagyonvédelemhez fűződő, Szvmt.-n alapuló jogos érdeke alapján is jogosult kezelni adatokat.
  7.3. A Szolgáltató a kamerarendszer segítségével az érintett személyről készült képmást, hangfelvételt, az érintett személy magatartására vonatkozó adatokat, azok rögzítésének időpontját jogosult kezelni.
  7.4. A Szolgáltató által az elektronikus vagyonvédelmi rendszer körében kezelt adatokat, tehát a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanapig jogosult kezelni, ezt követően köteles az adatokat megsemmisíteni, illetve törölni.
  7.5. A Szolgáltató a vagyonvédelem körében kezelt adatokat kizárólag a törvényben meghatározott bíróságok, hatóságok részére, azok megkeresésére illetőleg felhívására jogosult továbbítani, valamint az érintett részére hatósági vagy bírósági eljárásban való felhasználáshoz.
 8. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON LÉTREHOZOTT PROFILON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS
  8.1. A Szolgáltató az internetes közösségi oldalakon (így például Facebook, Instagram, LinkedIn, Tiktok, Youtube) készített profilokon keresztül történő adatkezelésének célja a Szolgáltató tevékenységének népszerűsítése, az ügyfélkör szélesítése, az ügyfelek részéről történő visszajelzések gyűjtése, az esetleges kritikák megismerése, s azok alapján a tevékenység végzésének módosítása.
  8.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett természetes személy hozzájárulása, amelyet az érintett természetes személy a Szolgáltatónak a közösségi oldalon létrehozott profiljára történő kattintással, a Szolgáltató profiljára például komment, vélemény írásával kedvelés vagy követés funkció bekapcsolásával, a Szolgáltató közösségi oldalának címzett privát üzenetek küldésével, valamint a Szolgáltató által közösségi oldalakon létrehozott nyilvános vagy zárt csoportokban, illetve egyéb csoportbeszélgetésekben történő, például szöveges üzenet, képmás, hangfelvétel, kép-és hangfelvétel közzétételével ad meg. A Szolgáltató az önkéntes hozzájáruláson túl a Szolgáltató közösségi profiljának megfelelő működtetéséhez szükséges jogos érdeke alapján is jogosult e körben adatokat kezelni.
  8.3. A Szolgáltató a közösségi oldalakon létrehozott profilokon keresztül azokat az adatokat jogosult kezelni, amelyeket az érintett természetes személy a Szolgáltató profiljára történő belépésével, a komment, üzenet írásával, fénykép, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel megosztásával ad meg a Szolgáltató részére, tehát az érintett természetes személy által a Szolgáltató közösségi profilján vagy azzal kapcsolatban álló fórumon megadott adatokat.
  8.4. A Szolgáltató a közösségi profilon keresztül történő adatkezelés során a 9.3. pontban meghatározott adatokat az általános elévülési időn belül, tehát az érintett természetes személynek a Szolgáltató közösségi profiljára történő belépésétől, valamint a komment megírásától számított 5 évig jogosult kezelni.
  8.5. A Szolgáltató a közösségi oldalon létrehozott profilon keresztül kezelt adatokat kizárólag bíróságok, hatóságok részére, azok megkeresésére illetőleg felhívására jogosult továbbítani.
 9. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  9.1. A számla kiállításával kapcsolatos adatkezelés célja a szolgáltató által az érintett természetes személyre vonatkozóan teljesített szolgáltatásról történő számla kiállítása.
  9.2. A Szolgáltató az általa teljesített szolgáltatás költségeire vonatkozó számla kiállításával kapcsolatban a szolgáltatást igénybe vevő, érintett természetes személy családi és utónevét, valamint lakcímét (cég esetén cégnevét illetve székhelyét) jogosult kezelni.
  9.3. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogszabályon alapuló kötelezettségének teljesítése.
  9.4. A Szolgáltató a 9.2. pontban meghatározott adatokat legalább nyolc évig köteles megőrizni.
  9.5. A Szolgáltató a számla kiállításával kapcsolatban kezelt adatokat a Szolgáltató könyvvizsgálója, könyvelője – mint adatfeldolgozó – részére jogosult kizárólag továbbítani.
 10. LELETKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  10.1. A Szolgáltató leletközléssel kapcsolatos adatkezelésének célja, hogy a szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő érintett természetes személyeket a szolgáltatás eredményéről megfelelően tájékoztassa.
  10.2. A Szolgáltató kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő érintett természetes személy személyes megjelenése esetén jogosult az érintett természetes személy részére az elkészült leletről tájékoztatást adni.
  10.3. Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatást igénybe vevő, érintett természetes személy hozzájárulása, amelyet az érintett természetes személy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével ad meg a Szolgáltató részére.
  10.4. A Szolgáltató a leletkezeléssel összefüggő adatkezelés körében a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait (így családi és utónév, születési hely és idő, TAJ szám, e-mail cím, telefonszám) jogosult kezelni.
  10.5. A Szolgáltató addig jogosult a leletkezelés körében a 10.3. pontban meghatározott adatokat kezelni, ameddig az érintett természetes személy a hozzájárulását vissza nem vonja.
 11. AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
  11.1. Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt adatokról a jogszabályon alapuló határidőben, a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően világos, átlátható, érthető, közérthető, könnyen hozzáférhető módon a Szolgáltatótól tájékoztatást kapjon.
  11.2. Az érintett jogosult, hogy a Szolgáltató részéről visszajelzést kapjon a személyes, egészségügyi adatai kezelésének folyamatban létéről, valamint jogosult arra, hogy ezen adatokhoz hozzáférést kapjon.
  11.3. Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató az érintett természetes személyre vonatkozó adatokat az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül, kérésének megfelelően helyesbítse, valamint jogosult arra, hogy a hiányzó adatok kiegészítését a Szolgáltatótól kérje.
  11.4. Az érintett kérésére a Szolgáltató köteles az érintett kérésének megfelelően az érintett adatait a nyilvántartásból indokolatlan késedelem nélkül törölni, amennyiben az érintett adatok gyűjtésnek, illetve kezelésének célja már megszűnt.
  11.5. Az érintett kérésére a Szolgáltató köteles az érintett kérésének megfelelően a jogszabályi feltételek fennállása esetén az érintett adataira vonatkozó adatkezelést korlátozni.
  11.6. A Szolgáltató köteles arra, hogy az érintett természetes személyt értesítse az általa kezelt, érintett természetes személyre vonatkozó adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve az adatkezelés korlátozásáról.
  11.7. Az érintett jogosult arra, hogy az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint arra, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa anélkül, hogy azzal a Szolgáltató adatkezelését akadályozná.
  11.8. Az érintett jogosult a Szolgáltató általi adatkezeléssel szemben történő tiltakozásra.
 12. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  12.1. Amennyiben a jelen szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenekké válnak, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezések hatályát. Az érvénytelen rendelkezések helyett – hacsak jogszabály kötelezően nem rendelkezik – olyan szabályt kell alkalmazni, amely a legközelebb áll ahhoz, amire a szabályzat, illetve a Szolgáltató szándéka irányult.
  12.2. A Szolgáltató jogosult a jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás tényéről és tartalmáról a természetes személyeket tájékoztatja, azt a helyben szokásos módon hozzáférhetővé teszi, továbbá email útján értesíti.
  12.3. A jelen szabályzatban foglaltak megsértésének észlelése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, weboldal: http://naih.hu/) lehetpanasszal élni.